Skip to content

Fulthunge Rani Lyrics – Sujan Chapagain

Fulthunge rani, fulthunge rani
Fulthunge rani, fulthunge rani
Fulthunge rani, fulthunge rani
Fulthunge rani, fulthunge rani

Kaha thiyo fuleki hoi hoi hoi
Kaha thiyo fuleki fulthunge rani
Fulthunge rani, fulthunge rani
Fulthunge rani, fulthunge rani

Kaha thiyo fuleki fulthunge rani
Kaha thiyo fuleki fulthunge rani
Putali jhai na na rangi hai..
Putali jhai na na rangi kattakai mann khane
Kattakai mann khani lai lai
Kattakai mann khani
Kattakai mann khani lai lai
Kattakai mann khani

Dhoko bhayo yo jyaan ko ae bishaune bhari
Kholi bagyo kalalala timi rahyau pari
Hai hai-hai
Dhoko bhayo yo jyaan ko eh bishaune bhari
Kholi bagyo kalalala timi rahyau pari
Kata hinyau ae chanchali hai re..
Kata hinyau ae chanchali
Malai hisaai pari
Malai hisaai pari launa malai hisai pari
Malai hisaai pari launa malai hisai pari

Eh hai bhutukai jyan jane

Sururururu bahera
Hururururu udera
Ha… sururururu bahera
Hhururururu udera
Lagyo ni kamalo mutu chudera
Lagyo ni kamalo mutu chudera

Ke ho ko ho tha pattai nahuni
Atti bhayo launa na bheti nahuni
Nabheti nahuni launa nabheti nahuni

Kaha thiyo fuleki fulthunge rani
Kaha thiyo fuleki fulthunge rani
Putali jhai na na rangi hai..
Putali jhai na na rangi kattakai mann khani
Kattakai mann khani lai lai
Kattakai mann khani
Kattakai mann khani lai lai
Kattakai mann khani
Malai hisaai pari launa malai hisai pari
Malai hisaai pari launa malai hisai pari

Kattakai mann khani lai lai
Kattakai mann khani
Malai hisaai pari launa malai hisai pari
Ae hai kutukai jyan jane

Share!