How to Learn Guitar (गितार कसरी सिक्ने) ? Tips for Beginner Guitar Learner

  गितार बजाउने चाहना सबैलाई हुन्छ र गितार बजाउनु भनेको खासै गाह्रो कुरा पनि होइन तर गीतार एकै पटकमा कसैलाई पनि बजाउन आउदैन। गितार बजाउनु